Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni nepedagoški študijski program Češki jezik in književnost

Vsebine

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Češki jezik in književnost pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljne za profil dvopredmetnega diplomanta/tke češkega jezika in književnosti in so zaradi svoje dvopredmetnosti posebno usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah in v interdisciplinarnem transferu. S konceptom programa spodbujamo dejavnejše in ustvarjalnejše sodelovanje študentov in študentk ter razvijamo višjo stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za poglobljeni študij na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Kultura, civilizacija in pismenstvo 30 0 30 0 4 letni
Lektorske vaje iz češkega jezika 1/1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje iz češkega jezika 1/2 0 0 90 0 4 letni
Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 0 30 0 0 3 letni
Sodobni češki jezik 1 (Fonetika in fonologija) 15 0 30 0 4 zimski
Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1) 30 0 15 0 4 letni
Uvod v študij jezika 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v študij književnosti 30 0 30 0 4 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Češka književnost 1. polovice 19. stoletja 30 0 30 0 4 zimski
Češka književnost 2. polovice 19. stoletja 30 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje iz češkega jezika 2/1 0 0 60 0 4 zimski
Lektorske vaje iz češkega jezika 2/2 0 0 60 0 4 letni
Sodobni češki jezik 3 (Oblikoslovje 2) 30 0 15 0 4 zimski
Sodobni češki jezik 4 (Skladnja) 30 0 30 0 4 letni
Uvod v študij slavistike 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Češka književnost 1. polovice 19. stoletja 30 0 30 0 4 zimski
Češka književnost 2. polovice 19. stoletja 30 0 15 0 4 letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Lektorske vaje iz češkega jezika 3/1 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje iz češkega jezika 3/2 0 0 60 0 3 letni
Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija) 15 15 0 0 4 letni
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Diplomski seminar iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka