Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji

Vsebine

Študentje prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Južnoslovanski študiji pridobijo visoke jezikovne kompetence v enem od južnoslovanskih jezikov, s poudarkom na hrvaščini (ter kontrastivno v srbščini, bosanščini, črnogorščini) in makedonščini (ter kontrastivno v bolgarščini), ter visoke literarne in kulturne kompetence s področja južnoslovanskih književnosti, družb in kultur. To pomeni, da so po končanem študiju sposobni na visoki ravni pisno in ustno komunicirati v vsaj enem od južnoslovanskih jezikov ter da dobro poznajo južnoslovanske književnosti, kulturo in družbo. Študijski programzagotavlja tudi teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Diplomirani strokovnjaki južnoslovanskih študijev pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Hrvaška in srbska književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Hrvaška in srbska književnost 2 30 0 0 0 3 letni
Hrvaški in srbski jezik 1 30 30 0 0 4 celoletni
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 4 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 4 letni
Makedonski jezik 1 30 0 15 0 3 zimski
Makedonski jezik 2 30 0 15 0 3 letni
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1 0 0 60 0 3 zimski
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2 0 0 60 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Hrvaška in srbska književnost 5 30 30 0 0 4 zimski
Hrvaška in srbska književnost 6 30 30 0 0 4 letni
Hrvaški in srbski jezik 2 30 30 0 0 4 celoletni
Makedonski jezik 3 30 0 15 0 3 zimski
Makedonski jezik 4 30 0 15 0 3 letni
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3 0 0 60 0 3 zimski
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 4 0 0 60 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina 0 0 0 0 3
Zunanji izbirni predmeti 3
3. letnik P S V D KT Semester
Bolgarski jezik, družba in kultura 0 0 60 0 3 zimski
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Hrvaška in srbska književnost 5 30 30 0 0 4 zimski
Hrvaška in srbska književnost 6 30 30 0 0 4 letni
Hrvaški in srbski jezik 3 30 30 0 0 4 celoletni
Južnoslovanske družbe in kulture 3 0 0 0 0 3
Makedonska književnost 30 30 0 0 4 zimski
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 5 0 0 60 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Diplomsko delo - Hrvaška in srbska književnost 0 0 0 0 4
Diplomsko delo - Hrvaški in srbski jezik 0 0 0 0 4
Diplomsko delo - Makedonski jezik/književnost 0 0 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija 0 0 30 0 3 letni
Južnoslovanske družbe in kulture 3: Hrvaška 0 0 30 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka