Bachelor's Seminar – Linguistics

Bachelor's Seminar – Linguistics

Lectures:0

Seminars:30

Tutorials:0

ECTS credit:3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Jež Nikolaj, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Content

Gwarant przedmiotu na początku roku akademickiego przedstawia propozycje tematów prac licencjackich, naświetla możliwe metodologiczne sposoby ich opracowania, określa terminy i spis obowiązkowej literatury dla wszystkich uczestników. Studenci/studentki wybierają temat swojej pracy licencjackiej i przygotowują go najpierw w formie prezentacji, a następnie gotowej pracy.
Seminarium dyplomowe - z językoznawstwa
Tematy prac licencjackich mogą być opracowaniem materiału przerabianego podczas studiów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrastywnych ujęć problematyki polsko-słoweńskiej, zagadnień dotyczących przekładu, stylistyki, frazeologii. Mogą też być opracowaniem problemu w ujęciu nowszych koncepcji językoznawczych (socjolingwistyki, pragmatyki, kognitywizmu itp.).