Themes from Old Polish Literature

Themes from Old Polish Literature

Study Cycle: 1

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Wykłady prezentują rozwój prądów literackich od średniowiecza do końca oświecenia, a kolejne etapy rozwoju są charakteryzowane poprzez omówienie tekstów literackich oraz naświetlenie ich kontekstu społeczno-historycznego. Ideowo-estetyczne i formalne właściwości twórczości literackiej poszczególnych epok ilustrują najważniejsze teksty piśmiennictwa i lteratury średniowiecza, renesansu i oświecenia rozpatrywane na tle prądów europejskich. Szerszy kontekst kultury zachodnioeuropejskiej stanowi punkt wyjścia do charakterystyki specyficznych zjawisk w obrębie literatury polskiej od najstarszych jej zapisów do XVIII w., m.in. społeczno-kulturalnego modelu sarmatyzmu, osobliwości prozodii języka polskiego w kontekście tradycyjnego systemu wersyfikacyjnego.