Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji

Content

Študentje prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Južnoslovanski študiji pridobijo visoke jezikovne kompetence v enem od južnoslovanskih jezikov, s poudarkom na hrvaščini (ter kontrastivno v srbščini, bosanščini, črnogorščini) in makedonščini (ter kontrastivno v bolgarščini), ter visoke literarne in kulturne kompetence s področja južnoslovanskih književnosti, družb in kultur. To pomeni, da so po končanem študiju sposobni na visoki ravni pisno in ustno komunicirati v vsaj enem od južnoslovanskih jezikov ter da dobro poznajo južnoslovanske književnosti, kulturo in družbo. Študijski programzagotavlja tudi teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Diplomirani strokovnjaki južnoslovanskih študijev pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Croatian and Serbian Literature 1 30 0 0 0 3 zimski
Croatian and Serbian Literature 2 30 0 0 0 3 letni
Croatian and Serbian Language 1 30 30 0 0 4 celoletni
South Slavonic Societies and Cultures 1 0 0 60 0 4 zimski
South Slavonic Societies and Cultures 2 0 0 60 0 4 letni
Macedonian Language 1 30 0 15 0 3 zimski
Macedonian Language 2 30 0 15 0 3 letni
Communication skills in Croatian and Serbian 1 0 0 60 0 3 zimski
Communication skills in Croatian and Serbian 2 0 0 60 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Croatian and Serbian Literature 5 30 30 0 0 4 zimski
Croatian and Serbian Literature 6 30 30 0 0 4 letni
Hrvaški in srbski jezik 2 30 30 0 0 4 celoletni
Macedonian Language 3 30 0 15 0 3 zimski
Macedonian Language 4 30 0 15 0 3 letni
Communication skills in Croatian and Serbian 3 0 0 60 0 3 zimski
Communication skills in Croatian and Serbian 4 0 0 60 0 3 letni
Old Church Slavonic 0 0 0 0 3
Outside elective subjects 3
3. Year P S V D KT Semester
Bulgarian Language, Societies and Cultures 0 0 60 0 3 zimski
Undergraduate thesis 0 0 0 0 4 letni
Croatian and Serbian Literature 5 30 30 0 0 4 zimski
Croatian and Serbian Literature 6 30 30 0 0 4 letni
Croatian and Serbian Language 3 30 30 0 0 4 celoletni
South Slavonic Societies and Cultures 3 0 0 0 0 3
Macedonian Literature 30 30 0 0 4 zimski
Communication skills in Croatian and Serbian 5 0 0 60 0 4 celoletni
Elective subjects 1 4
Elective subjects 2 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Undergraduate thesis - Croatian and Serbian Literature 0 0 0 0 4
Undergraduate thesis - Croatian and Serbian Language 0 0 0 0 4
Undergraduate thesis - Macedonian Languag/Literature 0 0 0 0 4
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
South Slavonic Societies and Cultures 3: Bulgaria 0 0 30 0 3 letni
South Slavonic Societies and Cultures 3: Croatia 0 0 30 0 3 letni

Staff