Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Slovakistika

Content

Program omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/-ice prof. slovakistike pripravljenega/-e za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti slovakistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju slovaške zgodovine, književnosti, kulture ter predvsem specifična filološka znanja s področja glottodidaktike oz. poučevanja slovaščine. Sposobni so delovati v pedagoškem okolju in sami oblikovati spodbudno učno okolje: prilagajati snov potrebam učencev, izbirati primerno raven pouka in učna gradiva. Znajo smiselno uporabljati pedagoške pristope in znanja ter poznajo specifiko procesov usvajanja tujega jezika. Pedagoška usmeritev jim omogoča učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe tudi na splošnem humanističnem področju in v širšem medkulturnem prostoru, kjer je treba razumeti naravo kulturnih pojavov in njihovo povezanost z družbo ter povezovati slovakistična znanja z drugimi področji. Diplomantke in diplomanti so pripravljeni za samostojno znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na domačih in tujih izobraževalnih ustanovah ter za delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century) 0 0 0 0 4
Interlingual Communication and Culture 1: The Slovak Language 0 0 0 0 4
Interlingual Communication and Culture 2: The Slovak Language 0 0 60 0 4 letni
The Development of the Slovak Language and Dialectology 0 0 0 0 4

Staff