Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Zupančič Maja

Vsebina

Sodobni razlagalni modeli razvoja individualnih razlik (IR) med otroki in mladostniki, na posameznika in na poteze osredotočeni pristop k preučevanju razvoja IR. Različne vrste razvojnih sprememb (oz. obratno, doslednosti) v IR pri otrocih in mladostnikih: povprečna oz. absolutna (raven spremenljivosti značilnosti med različno starimi skupinami), relativna (spremenljivost posameznikovega položaja znotraj njegove starostne skupine skozi razvoj), znotrajindividualna (zanesljiva sprememba znotraj posameznika skozi razvoj), ipsativna (sprememba v individualnem profilu značilnosti skozi razvoj), strukturna (sprememba v strukturi značilnosti skozi razvoj), tipološka (sprememba v strukturi profila), sprememba v individualni pripadnosti tipu in medkontekstualna doslednost izraznosti IR skozi razvoj. Vloga dedljivosti in okolja v razvoju IR: neposredni, posredni in učinki interakcije. Ocenjevanje IR v otroštvu in mladostništvu: starostno specifični pristopi, metode, tehnike in pripomočki za ocenjevanje IR, s poudarkom na temperamentnih, osebnostnih in čustveno-socialnih (vedenja pozunanjenja in ponotranjenja, kompetentnost) značilnostih. Vloga zgodnjih IR v razvoju socialnega prilagajanja, kognicije, učne motivacije, kompetentnosti in dosežkov. Osebnostni, spoznavni in socialni dejavniki temeljnih učnih kompetentnosti in šolske uspešnosti v otroštvu/mladostništvu. Temperamentne in osebnostne značilnosti v kontekstu: interaktivni učinki fenotipske izraznosti IR in značilnosti konteksta na razvojnopsihološke izide.