Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik

Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Spanring Poredoš Marina

Vsebina

1. Ruska pisava in osnove pravopisa
2. Učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija)
3. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja:
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, svojilnih, osebnih in kazalnih zaimkov (2., 4., 5 sklon)
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih
- glavni števniki
- glagoli 1. in 2. spregatve, glagolski vid, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika, prihodnjika, povratni glagoli, velelnik
- tvorjenje imen po očetu
4. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem:
- poimenovanje oseb in predmetov,
- predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje,
- družina in dom,
- študij in prosti čas,
- hrana in nakupovanje.
5. Najosnovnejši govorni vzorci