Lektorat zahodnoslovanskega jezika - slovaški jezik

Lektorat zahodnoslovanskega jezika - slovaški jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Osnove slovaške slovnice: glasoslovje, sklanjatve, spregatve, skladenjski vzorci, frazeologija. Spoznavanje besedilnih vrst v slovaščini. Primerjava slovenskega in slovaškega jezikovnega sistema. Obdelava manj zahtevnih konverzacijskih tem in načrtno bogatenje besedišča.