Pregled slovanskih jezikov

Pregled slovanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

1. Delitev slovanskih jezikov na podlagi jeziko(slo)vnih dejstev, lingvistične geografije in bazenske lingvistike. – Slovanski makrodialekti, makrojeziki (in makrodialekti), mikrojeziki in metajeziki. – Tipološki pregled zgodovinskega razvoja slovanskih knjižnih jezikov.
2. Obravnava posameznih slovanskih jezikov: slovenščina, hrvaščina/srbščina, makedonščina, bolgarščina; ruščina, beloruščina, ukrajinščina; poljščina, pomorjanščina, polabščina, lužiščina, češčina, slovaščina, in sicer v naslednjih tematskih sklopih: jezikovno ozemlje v preteklosti in sedanjosti; knjižni jezik po jezikovnih ravninah; osnova narečje členitve; pregled zgodovine oblikovanja knjižnega jezika.
Poznopraslovanski fonetični pojavi v arealnem kontekstu: razvoj polglasnikov, kontrakcija in vokalne asimilacije. Razvoj posameznih glasov in glasovnih skupin v slovanskih jezikih in oblikovanje (zgodnje ) slovanskih fonoloških sistemov. Razpad oziroma nadaljnji razvoj načela mehkostne korelacije.