Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Polonistika

Vsebine

Drugostopenjski program Polonistika je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/ice polonistike. Z drugostopenjskim programom si diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti, kulture in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike, interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: poljski jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: poljski jezik 0 0 60 0 3 letni
Poljska dramatika 15 0 15 0 4 zimski
Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi 15 0 30 0 4 zimski
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 1
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Jezikovna kultura 15 0 30 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik 0 0 60 0 4 zimski
Poljski sodobni roman 0 0 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Magistrski seminar iz jezika 0 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka