Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Polonistika

Vsebine

Drugostopenjski magistrski pedagoški program Polonistika je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/ice polonistike, pripravljenega/e za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti, kulture in predvsem specifična filološka znanja s področja glotodidaktike oz. poučevanja poljščine. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov ter delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezik v praksi za učitelje I 0 0 60 0 3 zimski
Jezik v praksi za učitelje II 0 0 60 0 3 letni
Jezikovna kultura 15 0 30 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Poljski sodobni roman 30 0 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Jezik v praksi za učitelje I 0 0 60 0 3 zimski
Jezik v praksi za učitelje II 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Temelji filozofije in humanistike 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Poljska dramatika 15 0 15 0 3 zimski
Stilistika 0 0 0 0 3
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika poljskega jezika 15 0 30 0 3 zimski
Jezik v praksi za učitelje III 0 0 60 0 3 zimski
Magistrski seminar 0 30 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 10 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1
Strokovni izbirni predmeti 2
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika poljskega jezika 15 0 30 0 3 zimski
Jezik v praksi za učitelje III 0 0 60 0 3 zimski
Magistrski seminar 0 30 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 10 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poljska dramatika 15 0 15 0 3 zimski
Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi 15 0 30 0 4
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3
Temelji filozofije in humanistike 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka