Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni nepedagoški drugostopenjski študijski program Češki jezik in književnost

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Češki jezik in književnost omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/-ice češkega jezika in književnosti. Diplomanti programa si pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter poglobljeno znanje na področju češke zgodovine, književnosti, kulture in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike, interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru.  

Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja sproti ob posameznih preizkusih znanja, bolj poglobljeno pa ob samostojnih nalogah študentov v okviru magistrskih seminarjev ter ob nastanku magistrskih nalog. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Češka in slovaška starejša književnost 15 0 15 0 4 zimski
Češka in slovaška starejša književnost 15 0 15 0 4 zimski
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik 0 0 60 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik 0 0 60 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik 0 0 60 0 3 letni
Stilistika 15 0 15 0 4 zimski
Stilistika 15 0 15 0 4 zimski
Stilistika 15 0 15 0 4 zimski
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Češka in slovaška starejša književnost 15 0 15 0 4 zimski
Češka in slovaška starejša književnost 15 0 15 0 4 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Stilistika 15 0 15 0 4 zimski
Stilistika 15 0 15 0 4 zimski
Stilistika 15 0 15 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Zunanji izbirni predmeti 3

Sodelavke in sodelavci oddelka