Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Rusistika

Vsebine

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Rusistika usposablja visoko kvalificirane profesorice oz. profesorje ruščine, ki so sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v ruskem jeziku ter vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov, obenem pa so sposobni prenašati pridobljeno znanje naprej, in sicer tako s področja jezikoslovja in literature, kot tudi s področja kulture in širšega družbenega življenja.

Magistri profesorji ruščine oz. magistrice profesorice ruščine se bodo lahko zaposlovali kot učitelji ruskega jezika na različnih ravneh (osnovne, srednje in visoke šole) in v različnih izobraževalnih okoljih v slovenskem prostoru (jezikovne šole, podjetja, zavodi …). Diplomanti bodo poleg poučevanja usposobljeni tudi za načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših aktivnosti v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih ter bodo hkrati zaposljivi tudi kot strokovnjaki za poučevanje ruščine tako v državnih kot tudi v privatnih ustanovah, ki se ukvarjajo z jezikovnim izobraževanjem (Ministrstvo za šolstvo, Državni izpitni center …).

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Osnove beloruščine in ukrajinščine 0 0 0 0 3
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 0 0 0 0 4
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1 0 0 90 0 5 zimski
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2 0 0 30 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 2
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Osnove beloruščine in ukrajinščine 0 0 0 0 3
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 0 0 0 0 4
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1 0 0 90 0 5 zimski
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2 0 0 30 0 6 letni
Zunanji izbirni predmeti 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Pedagogika - teorija vzgoje in andragogika 0 0 0 0 6
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika ruščine 1 0 0 60 0 3 zimski
Didaktika ruščine 2 0 0 30 0 3 zimski
Didaktika ruščine 3 0 0 30 0 3 letni
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo (književnost) 0 30 0 30 9 letni
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 0 0 0 0 3
Stara ruska literatura 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika ruščine 1 0 0 60 0 3 zimski
Didaktika ruščine 2 0 0 30 0 3 zimski
Didaktika ruščine 3 0 0 30 0 3 letni
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo (književnost) 0 30 0 30 9 letni
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 0 0 30 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 0 0 0 0 3
Stara ruska literatura 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 0 0 30 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka