Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Slovakistika

Vsebine

Program omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/-ice prof. slovakistike pripravljenega/-e za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti slovakistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju slovaške zgodovine, književnosti, kulture ter predvsem specifična filološka znanja s področja glottodidaktike oz. poučevanja slovaščine. Sposobni so delovati v pedagoškem okolju in sami oblikovati spodbudno učno okolje: prilagajati snov potrebam učencev, izbirati primerno raven pouka in učna gradiva. Znajo smiselno uporabljati pedagoške pristope in znanja ter poznajo specifiko procesov usvajanja tujega jezika. Pedagoška usmeritev jim omogoča učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe tudi na splošnem humanističnem področju in v širšem medkulturnem prostoru, kjer je treba razumeti naravo kulturnih pojavov in njihovo povezanost z družbo ter povezovati slovakistična znanja z drugimi področji. Diplomantke in diplomanti so pripravljeni za samostojno znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na domačih in tujih izobraževalnih ustanovah ter za delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 0 0 0 0 4
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 0 0 4
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik 0 0 60 0 4 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 0 0 0 0 4

Sodelavke in sodelavci oddelka