Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Slovakistika

Vsebine

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni programi so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem področju. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji, transfer znanja iz enega področja na drugega pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo v različnih situacijah. Dvopredmetnost drugostopenjskih programov nadgrajuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomantke in diplomante za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju. Dvopredmetni programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.  

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovakistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra/ice slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju.  

Gre za drugostopenjski magistrski študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v samostojno raziskovanje.  

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S) 0 0 60 0 3 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 30 0 4 zimski
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim študijskim programom 2. stopnje Polonistika
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S) 0 0 60 0 3 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 0 0 0 0 4
Zunanji izbirni predmeti 3

Sodelavke in sodelavci oddelka