Medvrstniško nasilje v šoli

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Pečjak Sonja

Vsebina

Opredelitev, oblike in teorije medvrstniškega nasilja. Narava in posledice medvrstniškega nasilja (viktimizacija in agresivnost kot ortogonalni dimenziji - štirje vedenjski vzorci: nasilneži, nasilneži-žrtve, žrtve ter neudeleženi). Psihološke značilnosti nasilnežev in žrtev; miti o medvrstniškem nasilju. Medspolne razlike v medvrstniškem nasilju. Vloga skupinskih procesov pri medvrstniškem nasilju. Načini pridobivanja podatkov o trpinčenju v šoli (samoocene; normativni podatki; opazovanje; dnevniške metode). Šolska klima kot pomemben dejavnik trpinčenja in viktimizacije. Načini preprečevanja medvrstniškega nasilja (usmerjeni na posameznika / usmerjeni na celoten sistem). Vloga vrstnikov, učiteljev in šolske svetovalne službe pri preprečevanju medvrstniškega nasilja. Vrstniška mediacija kot način preprečevanja medvrstniškega nasilja.