Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov

Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Indoevropske podstave praslovanskega naglaševanja.Geneza baltoslovanske tonemskosti in oblikovanje baltoslovanskih akcentskih paradigem. Praslovanski akcentski zakoni. Praslovanski akcentski vzorci v odvisnosti od pregibanja in besedotvorja. Praslovanska metatonija in arealni vidiki slovanskega naglaševanja. Odrazi praslovanskih prozodičnih elementov in akcentskih vzorcev v slovanskih jezikih.