Kontakt

+386 1 2411 143
magdalena.gapsa@ff.uni-lj.si

Kabinet

335

Oddelek za slovenistiko

asist. Magdalena Gapsa

Leta 2014 sem se vpisala na Filološko fakulteto Univerze v Lodžu, kjer sem začela s študijem slovanske filologije z bolgarščino kot glavnim in slovenščino kot drugim oz. dodatnim jezikom. Leta 2016 sem se odločila za Erasmus+ izmenjavo, zaradi katere sem eno leto študijskih obveznosti opravila na Univerzi v Ljubljani, večinoma na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za slavistiko. Leta 2017 sem zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom O polskich i słoweńskich imionach własnych. Najczęściej nadawane imiona w roku 2015 in s tem postala diplomirana slavistka.

Oktobra istega leta sem nadaljevala izobrazbo z magistrskim študijem iste smeri. Podobno kot na prvi stopnji sem se tudi na drugi odločila za celoletno izmenjavo na Univerzi v Ljubljani. Leta 2019 sem zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Polskie i bułgarskie przekłady nowel słoweńskiego pisarza Ivana Cankara. Analiza lingwistyczna.

V študijskem letu 2019/2020 sem postala mlada raziskovalka na Oddelku za prevajalstvo. V svoji doktorski disertaciji se ukvarjam s spletno leksikografijo, s posebnim poudarkom na Slovarju sopomenk sodobne slovenščine, orodju SloWNet in pripomočku Słowosieć (slednja dva sta obliki WordNeta).

Med študijem sem se udeleževala različnih konferenc na Poljskem in v tujini, svojo slovenistično izobrazbo in znanje sem nadgrajevala tudi v času Seminarjev slovenskega jezika, literature in kulture.

V času študija sem prejemala tudi štipendije, nagrade in priznanja, in sicer štirikrat Rektorjevo štipendijo za najboljše študente Univerze v Lodžu (v študijskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18 ter 2018/19), leta 2017 priznanje Senata Univerze v Lodžu – medaljo „Za veličasten študij” za izredne dosežke v času prvostopenjskega študija ter leta 2018 Škrabčevo štipendijo za drugostopenjski magistrski študij slovanskih jezikov.

Gapsa 2016: Gapsa, Magdalena, Nadprzyrodzone zagrożenia dla nowonarodzonego dziecka i sposoby ochrony noworodków - wierzenia bułgarskie, „Noviny Slawia”, 2015-2016(5), s. 15–21, http://www.novinyslawia.us.edu.pl/noviny_slawia_v_2015_2016.pdf [dostop: 4. 10. 2017].

Gapsa 2018a: Gapsa, Magdalena, Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imiena z życiem jednostki i społeczności, „Slavica Lodziensia”, 2018(2), s. 101–108.

Gapsa 2018b: Gapsa, Magdalena, Najpogostejša otroška imena v Sloveniji in na Poljskem [w:] 6 th Conference for Young Slavists in Budapest, ur. Urkom, Aleksander, ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest 2018, s. 45-49, http://real.mtak.hu/79912/ [dostop: 14. 6. 2018].

Gapsa (v tisku): Gapsa, Magdalena, »A si nor?!« Norost in njeno izražanje v poljščini in slovenščini [v:] Słowiańskie szaleństwa i wariacje. [25. 5. 2018, Gdańsk].

Gapsa (v tisku): Gapsa, Magdalena, Kralj Matjaž potuje v tujino in spremeni ime... Analiza poljskih in bolgarskich prevodov Cankarjevih novel [v:] ???????????? ????????????? ?????. ?????? ?? ??????????????. [16. 11. 2018, Sofija].

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023

28. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij ob zaključku projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 2022–2023