Bachelor's Seminar – Linguistics

Bachelor's Seminar – Linguistics

Lectures: 0

Seminars: 30

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Gwarant przedmiotu na początku roku akademickiego przedstawia propozycje tematów prac licencjackich, naświetla możliwe metodologiczne sposoby ich opracowania, określa terminy i spis obowiązkowej literatury dla wszystkich uczestników. Studenci/studentki wybierają temat swojej pracy licencjackiej i przygotowują go najpierw w formie prezentacji, a następnie gotowej pracy.
Seminarium dyplomowe – z językoznawstwa
Tematy prac licencjackich mogą być opracowaniem materiału przerabianego podczas studiów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrastywnych ujęć problematyki polsko-słoweńskiej, zagadnień dotyczących przekładu, stylistyki, frazeologii. Mogą też być opracowaniem problemu w ujęciu nowszych koncepcji językoznawczych (socjolingwistyki, pragmatyki, kognitywizmu itp.).