Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century

Slovak Literature of the 1st half of the 19th Century

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Všeobecný prehľad slovenských dejín v rokoch 1781-1843 ako základ pre pochopenie spoločenských pohybov a následne prehľad kultúry v 18. storočí v Uhorsku
Akcent na prednáškach bude na význame národného obrodenia a rozdielne pohľady na riešenie národnej otázky v rámci všeslovanskej, československej a slovenskej idey, a na sporoch katolíkov a evanjelíkov pri riešení týchto otázok

V popredí budú nasledujúce kapitoly z dejín slovenskej literatúry a ich autentickými textami:
1. Špecifiká vývinu slovenskej literatúry v rokoch 1780-1848.
2. 3 fázy národného obrodenia na Slovensku
3. Porovnanie vývinu slovenskej literatúry s českým a slovinským
4. Idea slovanskej vzájomnosti (Ján Kollár, P. J. Šafárik) a jej recepcia v Slovinsku
5. Otázky vývinu spisovnej slovenčiny a formovania národa
6. Zasadenie slovenskej literatúry do stredoeurópskeho a európskeho kontextu a vývin stereotipov o Slovanoch, Slovákov, Maďarov a Nemcov.