Didaktika zgodovine II

Didaktika zgodovine II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Trškan Danijela

1. Didaktično-metodične značilnosti pouka zgodovine:
Razvoj didaktike pouka zgodovine. Zasnova, značilnosti in uporaba sodobnih učnih načrtov, učbenikov in priročnikov za osnovne in srednje šole.

3. Alternativni pouk zgodovine:
Avtentične naloge in dejavnosti. Izvenšolske dejavnosti na šoli in izven šole. Terensko delo. Sodobni učni pristopi (igrifikacija, več čutno učenje, izkustveno učenje, obrnjeno učenje in poučevanje …).

3. Preverjanje in ocenjevanje znanja:
Načini preverjanja in ocenjevanja pri zgodovini (pisno, ustno, alternativno). Bloomova in posodobljena Bloomova taksonomija. Formativno spremljanje. (Alternativno) ocenjevanje z rubrikami.

4. Učitelj zgodovine:
Akcijsko raziskovanje in vseživljenjsko izobraževanje. Kompetence učitelja. Pripravništvo in strokovni izpit ter šolska zakonodaja. Razredništvo, pedagoška dokumentacija in inšpekcija. Učenci s posebnimi potrebami in nadarjeni učenci pri zgodovini. Strategije za preprečevanje neprimernega vedenja pri pouku zgodovine.

5. Aktualna vprašanja v 21. stoletju:
Evropska razsežnost, večkulturnost, več perspektivnost, občutljive teme, lokalna zgodovina, državljanska vzgoja, globalna vzgoja, šola na daljavo ...

Študentje obiščejo šole in muzeje.

Trškan, Danijela (ur.) (2002). Izbrana literatura 1. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 124 str. COBISS.SI-ID - 19380578
Trškan, Danijela (ur.) (2002). Izbrana literatura 2. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 104 str. COBISS.SI-ID - 19381090
Trškan, Danijela (ur.) (2008). Izbrana literatura 4. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 155 str. COBISS.SI-ID - 37607522
Trškan, Danijela (ur.) (2016). Izbrana literatura 5. Priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje – začetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 225 str. COBISS.SI-ID - 62064482
Trškan, Danijela (2013). E-učbenik za Didaktiko zgodovine II. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 324 str. COBISS.SI-ID – 53959778

Priporočena literatura:
Trškan, Danijela (2003). Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri zgodovini v srednji šoli na izbranih temah 20. stoletja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 194 str.
Stradling, Robert (2004). Poučevanje evropske zgodovine 20. stoletja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 278 str.
Brodnik, Vilma et al. (2005). Kako do bolj kakovostnega znanja zgodovine. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 127 str.
Trškan, Danijela (2006). Izbrana literatura 3. Priročnik za študente zgodovine. Didaktika zgodovine: Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino, 372 str.
Trškan, Danijela (2008). Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem. 1. ponatis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 346 str.
Brodnik, Vilma et al. (2010). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 260 str.
Brodnik, Vilma et al. (2015). Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi, Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 224 str.
Trškan, Danijela (2016). Didaktika zgodovine 1996–2016: prispevki k zgodovini v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 357 str.
Brodnik, Vilma et al. (2018). Formativno spremljanje pri zgodovini: priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 119 str.

Elektronska učilnica Didaktika zgodovine II: dz2013 (https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/login/)