Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Študijski program druge stopnje Slovakistika

Vsebine

Diplomanti in diplomantke študijske smeri Slovakistika - dvopredmetna smer pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra/ice slovakistike. Dvopredmetna smer omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju.

Na programu diplomanti slovakistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju slovaške zgodovine, književnosti ter kulture. Diplomantke in diplomanti so pripravljeni za samostojno znanstveno-raziskovalno (nepedagoška smer) oz. pedagoško delo na domačih in tujih izobraževalnih ustanovah ter za delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja (pedagoška smer).

Diplomanti in diplomantke študijske smeri Slovakistika - dvopredmetna pedagoška smer pridobijo poglobljeno znanje, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra/-ice prof. slovakistike pripravljenega/-e za učiteljski (profesorski) poklic. S pedagoško smerjo si diplomanti slovakistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju slovaške zgodovine, književnosti, kulture ter predvsem specifična filološka znanja s področja glotto didaktike oz. poučevanja slovaščine. Sposobni so delovati v pedagoškem okolju in sami oblikovati spodbudno učno okolje: prilagajati snov potrebam učencev, izbirati primerno raven pouka in učna gradiva. Znajo smiselno uporabljati pedagoške pristope in znanja ter poznajo specifiko procesov usvajanja tujega jezika. Pedagoška usmeritev jim omogoča učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe tudi na splošnem humanističnem področju in v širšem medkulturnem prostoru, kjer je treba razumeti naravo kulturnih pojavov in njihovo povezanost z družbo ter povezovati slovakistična znanja z drugimi področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Slovakistika - dvopredmetna smer
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S) 0 0 60 0 3 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 30 0 4 zimski
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Slovakistika - dvopredmetna smer v kombinaciji z SLV-CJK-D2
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S) 0 0 60 0 3 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 12
Slovakistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik 0 0 60 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 4
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Literatura in medijI 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Luščenje in upravljanje terminologije 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Slovakistika - dvopredmetna smer
Zunanji izbirni predmeti 3
Slovakistika - dvopredmetna smer v kombinaciji z dvopredmetnim študijskim programom Polonistika
Češka in slovaška starejša književnost 15 0 15 0 4 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Stilistika slovaškega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Slovakistika - dvopredmetna pedagoška smer
Češka in slovaška starejša književnost 15 0 15 0 4 zimski
Didaktika slovaščine 1 0 0 30 0 3 zimski
Didaktika slovaščine 2 - praksa 0 0 60 0 6 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 9 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Stilistika slovaškega jezika 15 0 30 0 4 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka