Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Študijski program druge stopnje Slovakistika

Vsebine

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Slovakistika pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni, da so po zaključenem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. Diplomirani strokovnjaki/strokovnjakinje za slovaški jezik in književnost lahko tako delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Gre za univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom in diplomantkam teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante in diplomantke v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Slovakistika - dvopredmetna smer
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik 0 0 60 0 4 letni
Slovakistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik 0 0 60 0 4 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Notranji izbirni predmeti 3
Notranji izbirni predmeti 4
Notranji izbirni predmeti 2
Notranji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Slovakistika - dvopredmetna smer Kombinacija z SLV-PO-D2
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Stilistika slovaškega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Slovakistika - dvopredmetna smer
Zunanji izbirni predmeti 3

Sodelavke in sodelavci oddelka