Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Študijski program druge stopnje Slovakistika

Vsebine

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Slovakistika pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni, da so po zaključenem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. Diplomirani strokovnjaki/strokovnjakinje za slovaški jezik in književnost lahko tako delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Gre za univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom in diplomantkam teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante in diplomantke v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Slovakistika - dvopredmetna pedagoška smer
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik 0 0 60 0 4 letni
Slovakistika - dvopredmetna smer
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik 0 0 60 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Slovakistika - dvopredmetna smer
Zunanji izbirni predmeti 3
Slovakistika - dvopredmetna smer Kombinacija z SLV-PO-D2
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 30 0 4 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik 0 0 60 0 4 zimski
Stilistika slovaškega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3

Sodelavke in sodelavci oddelka