Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Južnoslovanski študiji

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji usposablja visoko kvalificirane strokovnjake in strokovnjakinje s področja južne slavistike s strokovnimi znanji iz prevajalstva ali kulturologije. Magistranti in magistrantke so sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v južnoslovanskih jezikih, obenem pa tudi vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov, tako s kulturološkega kot s prevajalskega vidika. Študijski program magistrantom in magistrantkam omogoča lastno razumevanje teoretičnih principov, njihovo vrednotenje in prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se kot strokovnjaki soočajo pri svojem delu. Študijski program zagotavlja tako teoretične kot strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, hkrati pa študente in študentke uvaja tudi v osnove raziskovanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajalska smer
Južnoslovanski jeziki 2 0 0 30 0 3 letni
Prevajalska orodja 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje neumetnostnih besedil 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik za prevajalce 30 0 30 0 6 zimski
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Kulturološka smer
Jezik in družba 15 15 0 0 3 zimski, letni
Južnoslovanski jeziki 2 0 0 30 0 3 letni
Pregled kulturne zgodovine južnih Slovanov 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Mediji in prevajanje 0 30 0 0 3 letni
Pravna in zakonodajna besedila 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje umetnostnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Prevajalska smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 1
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Kulturološka smer
Književnost v medkulturnem položaju 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Notranji izbirni predmeti 3
Notranji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Bilingvizem. Teorija in praksa 15 15 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 10 0 0 20 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka