Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slavistiko

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji

Vsebine

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomantke in diplomanti pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju kulture in diplomacije (prevajalec, urednik lektor, samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, turistični delavec …), gospodarstva (zunanja trgovina) in javne uprave oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Jezik in družba 15 15 0 0 3 zimski, letni
Južnoslovanski jeziki 2 0 0 30 0 3 letni
Pregled kulturne zgodovine južnih Slovanov 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Notranji izbirni predmeti
Prevajalska smer
Južnoslovanski jeziki 2 0 0 30 0 3 letni
Prevajalska orodja 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje neumetnostnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Prevajanje umetnostnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Slovenski jezik za prevajalce G 0 0 0 0 6
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Mediji in prevajanje 0 30 0 0 3 letni
Pravna in zakonodajna besedila 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje umetnostnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Kulturološka smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Sodobne južnoslovanske književnosti 30 30 0 0 6 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Notranji izbirni predmeti
Prevajalska smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost) 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Jezik in družba 15 15 0 0 3 zimski, letni
Mediji in prevajanje 0 30 0 0 3 letni
Metode znanstvenoraziskovalnega dela (jezikoslovje) 15 15 0 0 3 zimski
Pravna in zakonodajna besedila 0 30 0 0 3 letni
Prevajanje umetnostnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Strokovna in znanstvena besedila 0 30 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka