Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Južnoslovanski študiji

Vsebine

Študenti in študentke dvopredmetnega študijskega programa Južnoslovanski študiji pridobijo visoke jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v hrvaščini in srbščini (tudi bosanščini in črnogorščini) ter makedonščini, deloma tudi v bolgarščini. To pomeni, da so po zaključenem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v teh jezikih ter da dobro poznajo njihove književnosti, kulturo in družbo. Študijski program zagotavlja tudi teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante in diplomantke v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji. Diplomirani strokovnjak/strokovnjakinja južnoslovanskih študijev pridobi kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Južnoslovanski študiji
Hrvaška in srbska književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Hrvaška in srbska književnost 2 30 0 0 0 3 letni
Hrvaški in srbski jezik 1 30 30 0 0 4 celoletni
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 4 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 4 letni
Makedonski jezik 1 30 0 15 0 3 zimski
Makedonski jezik 2 30 0 15 0 3 letni
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1 0 0 60 0 3 zimski
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2 0 0 60 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Južnoslovanski študiji
Hrvaška in srbska književnost 3 30 30 0 0 4 zimski
Hrvaška in srbska književnost 4 30 30 0 0 4 letni
Hrvaški in srbski jezik 2 30 30 0 0 4 celoletni
Makedonski jezik 3 30 0 15 0 3 zimski
Makedonski jezik 4 30 0 15 0 3 letni
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3 0 0 60 0 3 zimski
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 4 0 0 60 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Rusistika
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Seminar iz stare cerkvene slovanščine 0 30 0 0 3 letni
Uvod v slovansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Južnoslovanski študiji
Bolgarski jezik, družba in kultura 0 0 60 0 3 zimski
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Hrvaška in srbska književnost 3 30 30 0 0 4 zimski
Hrvaška in srbska književnost 4 30 30 0 0 4 letni
Hrvaški in srbski jezik 3 30 30 0 0 4 celoletni
Južnoslovanske družbe in kulture 3 0 0 0 0 3
Makedonska književnost 30 30 0 0 4 zimski
Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 5 0 0 60 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija 0 0 30 0 3 letni
Južnoslovanske družbe in kulture 3: Hrvaška 0 0 30 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka