Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Češki jezik in književnost

Vsebine

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Češki jezik in književnost pridobijo praktično znanje češkega jezika ter splošne jezikovne, književnostne in kulturološke kompetence, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljne za profil dvopredmetnega diplomanta oziroma diplomantke češkega jezika in književnosti. Poleg tega so ozaveščeni na področju slavistike, pridobijo osnovna praktična znanja drugega zahodnoslovanskega jezika in poglobijo svoje znanje slovenščine, ki je usmerjeno predvsem v potrebe prevajanja iz tujega jezika. S konceptom programa spodbujamo dejavnejše in ustvarjalnejše sodelovanje študentov in študentk ter razvijamo višjo stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje. Pomemben del praktičnega jezikovnega študija in poznavanja kulture tega jezikovnega področja je tudi ponudba štipendij za poletne šole češkega jezika na Češkem in daljših eno- ali dvosemestralnih štipendij za študij na priznanih čeških univerzah. Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih ter obenem osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo, kar je za študente in študentke med drugim dobra priprava tudi za poglobljeni študij na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Češki jezik in književnost
Kultura, civilizacija in pismenstvo 30 0 30 0 4 letni
Lektorske vaje iz češkega jezika 1/1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje iz češkega jezika 1/2 0 0 90 0 4 letni
Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 0 30 0 0 3 letni
Sodobni češki jezik 1 (Fonetika in fonologija) 15 0 30 0 4 zimski
Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1) 30 0 15 0 4 letni
Uvod v študij jezika 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v študij književnosti 30 0 30 0 4 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Češki jezik in književnost
Češka književnost 1. polovice 20. stoletja 30 0 15 0 4 zimski
Češka književnost 2. polovice 20. stoletja 30 0 30 0 4 letni
Lektorske vaje iz češkega jezika 2/1 0 0 60 0 4 zimski
Lektorske vaje iz češkega jezika 2/2 0 0 60 0 4 letni
Sodobni češki jezik 3 (Oblikoslovje 2) 30 0 15 0 4 zimski
Sodobni češki jezik 4 (Skladnja) 30 0 30 0 4 letni
Uvod v študij slavistike 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat drugega slovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Češki jezik in književnost
Češka književnost 1. polovice 20. stoletja 30 0 15 0 4 zimski
Češka književnost 2. polovice 20. stoletja 30 0 30 0 4 letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Lektorske vaje iz češkega jezika 3/1 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje iz češkega jezika 3/2 0 0 60 0 3 letni
Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija) 15 15 0 0 4 letni
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Diplomski seminar iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka