Uvod v študij slavistike

Uvod v študij slavistike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

1. Novodobno slovanstvo v jezikovni, zemljepisni, kulturološki (tj. Slavia orthodoxa in Slavia romana), politični in statistični luči. Zgodovinski pregled zavedanja o jezikovni in kulturni povezanosti slovanskih jezikov in narodov od srednjega veka naprej kot dejavnik v kulturnem razvoju. Oblikovanje slovanstva v luči jezikovne geografije. Pojem jezikovnega sorodstva in jezikovne družine: indoevropski, balto-slovanski, slovanski. s pojmi jezikovna diahronija in jezikovna sinhronija, časovna os, relativna in absolutna kronologija, jezikovna sprememba. Metodološki pristopi k reševanju vprašanj o pradomovini (tj. ozemlju slovanske etnogeneze)in problematika razselitve.
2. Delitev slovanskih jezikov na podlagi jeziko(slo)vnih dejstev, lingvistične geografije in bazenske lingvistike. – Slovanski makrodialekti, makrojeziki (in makrodialekti), mikrojeziki in metajeziki. Jezikovna sprememba in jezikovni razvoj. Organski in neorganski idiomi, knjižni in standardizirani jezik. Tipološki pregled zgodovinskega razvoja slovanskih knjižnih jezikov.
3. Kontrastivna predstavitev glasoslovne, oblikoslovne in leksične ravnine v sodobnih slovanskih jezikih.
4. Kratek tipološki pregled znanstvene literature in priročnikov kot odraz metodoloških pristopov k študiju jezika.