Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Slovakistika

Vsebine

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Slovakistika pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni, da so po zaključenem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. Diplomirani strokovnjaki/strokovnjakinje za slovaški jezik in književnost lahko tako delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Gre za univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom in diplomantkam teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante in diplomantke v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Fonetika in fonologija 15 0 15 0 4 zimski
Kultura, civilizacija in pismenstvo 30 0 30 0 4 letni
Lektorske vaje I/1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I/2 0 0 90 0 4 letni
Morfologija 1 30 0 15 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Fonetika in fonologija 15 0 15 0 4 zimski
Lektorske vaje I/1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I/2 0 0 90 0 4 letni
Morfologija 1 30 0 15 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 8
Fonetika in fonologija 15 0 15 0 4 zimski
Kultura, civilizacija in pismenstvo 30 0 30 0 4 letni
Lektorske vaje I/1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I/2 0 0 90 0 4 letni
Morfologija 1 30 0 15 0 4 letni
Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 0 30 0 0 3 letni
Uvod v študij jezika 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v študij književnosti 30 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled metod zgodovnskega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled metod zgodovnskega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Leksikologija 15 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje II/1 0 0 60 0 4 zimski
Lektorske vaje II/2 0 0 60 0 4 letni
Morfologija II 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 19. stoletja I 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 19. stoletja II 30 0 15 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Leksikologija 15 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje II/1 0 0 60 0 4 zimski
Lektorske vaje II/2 0 0 60 0 4 letni
Morfologija II 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 19. stoletja I 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 19. stoletja II 30 0 15 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Leksikologija 15 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje II/1 0 0 60 0 4 zimski
Lektorske vaje II/2 0 0 60 0 4 letni
Morfologija II 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 19. stoletja I 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 19. stoletja II 30 0 15 0 4 letni
Uvod v študij slavistike 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Polonistika
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Leksikologija 15 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje III/1 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III/2 0 0 60 0 3 letni
Slovaška književnost 20. stoletja I 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 20. stoletja II 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Leksikologija 15 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje III/1 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III/2 0 0 60 0 3 letni
Slovaška književnost 20. stoletja I 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 20. stoletja II 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Leksikologija 15 0 15 0 4 letni
Lektorske vaje III/1 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III/2 0 0 60 0 3 letni
Slovaška književnost 20. stoletja I 30 0 15 0 4 zimski
Slovaška književnost 20. stoletja II 30 0 30 0 4 letni
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Diplomski seminar iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Diplomski seminar iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Pregled metod zgodovnskega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Diplomski seminar iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Diplomski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka