Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Skupni študijski program druge stopnje Srednjeevropske študije

Vsebine

Drugostopenjski skupni študijski program Srednjeevropske študije prinaša sintezo treh dvopredmetnih študijev zahodnoslovanskih jezikov. Študenti in študentke se ob vpisu odločijo za osnovno kombinacijo dveh jezikov A in B (poljščina, češčina, slovaščina), ki so nadgradnja prvostopenjskih programov ter usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem ter družboslovnem področju. Na izbrani jezik A je vezan tudi izbor temeljnih predmetov iz jezikoslovja in književnosti. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom in študentkam temeljito poznavanje in obvladovanje dveh jezikov, obenem pa jih z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Književno in širše kulturno izročilo ter družbeno stvarnost študenti in študentke spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s prostorom in zgodovinsko zavestjo posameznih nacionalnih jezikov. V skupnem študijskem programu sodelujejo Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi, Filozofska fakulteta Univerze Komenskega v Bratislavi, Filološka fakulteta Jagelonske univerze v Krakovu in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Poudarek je na obvezni mobilnosti v 3. semestru; tako morajo študenti in študentke 30–60 ECTS pridobiti na partnerskih univerzah.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Modul B - Poljščina
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 4 zimski
Jezik A v teoriji in praksi 1: poljski 15 0 105 0 12 zimski
Jezik A v teoriji in praksi 2: poljski 15 15 105 0 12 letni
Jezik B v praksi 1 0 0 90 0 5 zimski
Jezik B v praksi 2 0 0 90 0 4 letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 5 letni
Poljska dramatika 30 0 15 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Modul C - Slovaščina
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 4 zimski
Jezik A v teoriji in praksi 1: slovaški 30 0 105 0 12 zimski
Jezik A v teoriji in praksi 2: slovaški 15 15 120 0 12 letni
Jezik B v praksi 1 0 0 90 0 5 zimski
Jezik B v praksi 2 0 0 90 0 4 letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 zimski, letni
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Magistrski seminar 0 30 0 0 3 letni
Magistrski seminar 1 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, letni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 zimski, letni
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Magistrski seminar 1 0 30 0 0 3 letni
Magistrski seminar 1 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, letni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski, letni
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka