Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Češki jezik in književnost

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Češki jezik in književnost omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra oziroma magistrice češkega jezika in književnosti. Magistranti in magistrantke pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju češke zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program študente in študentke usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike ter interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru. Program se uspešno povezuje z drugimi študijskimi smermi tako znotraj Oddelka za slavistiko kot širše. Najuspešnejše so povezave z drugimi jezikovnimi smermi ter s smermi s področij zgodovine, geografije, sociologije kulture in etnologije.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni študijski program druge stopnje Češki jezik in književnost
Interpretacija literarnega besedila 0 30 0 0 4 zimski
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik 0 0 60 0 3 letni
Razvoj češkega jezika v teoriji in praksi 15 0 15 0 4 zimski
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arealni vidiki slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 letni
Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja 15 0 0 0 3 letni
Razvoj slovaškega jezika in dialektologija 15 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Luščenje in upravljanje terminologije 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni študijski program druge stopnje Češki jezik in književnost
Interpretacija literarnega besedila 0 30 0 0 4 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: češki jezik 0 0 60 0 4 zimski
Razvoj češkega jezika v teoriji in praksi 15 0 15 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3

Sodelavke in sodelavci oddelka