Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Študijski program druge stopnje Rusistika

Vsebine

RUSISTIKA, Rusistika – dvopredmetna kulturološka smer

Drugostopenjski študijski program Rusistika, Rusistika – dvopredmetna kulturološka smer v vsebinskem smislu omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Rusistika ter usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Študijski program ustvarja visoko kvalificirane in široko razgledane diplomante in diplomantke, s poglobljenim poznavanje ruske kulture, ki se kompetentno pisno in ustno sporazumevajo v ruskem jeziku ter so sposobni vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov.

RUSISTIKA, Rusistika – dvopredmetna prevajalska smer

Drugostopenjski študijski program Rusistika, Rusistika – dvopredmetna prevajalska smer v vsebinskem smislu omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Rusistika ter usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Študijski program ustvarja visoko kvalificirane in široko razgledane magistrante in magistrantke, s poglobljenim poznavanje ruske kulture, ki se kompetentno pisno in ustno sporazumevajo v ruskem jeziku ter so sposobni vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov.

RUSISTIKA, Rusistika – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Rusistika, Rusistika – dvopredmetna pedagoška smer usposablja visoko kvalificirane profesorje in profesorice ruščine, ki so sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v ruskem jeziku ter vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov, obenem pa so sposobni prenašati pridobljeno znanje naprej, in sicer tako s področja jezikoslovja in literature kot s področja kulture in širšega družbenega življenja. Magistranti in magistrantke s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo, ki jo širi in bogati povezava z drugim predmetnostrokovnim področjem.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Rusistika - dvopredmetna kulturološka smer
Analiza umetnostnih besedil 1 0 0 30 0 3 zimski
Osnove beloruščine in ukrajinščine 30 0 0 0 3 letni
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 30 30 0 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 2 30 30 0 0 3 letni
Stara ruska književnost 30 0 0 0 3 letni
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1 0 0 60 0 3 zimski
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 2 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Rusistika - dvopredmetna prevajalska smer
Osnove beloruščine in ukrajinščine 30 0 0 0 3 letni
Prevajalska orodja 0 0 0 0 3
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1 0 0 30 0 3 letni
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 30 30 0 0 4 zimski
Slovesnki jezik za prevajalce 30 0 30 0 4 zimski
Stara ruska književnost 30 0 0 0 3 letni
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1 0 0 60 0 4 zimski
Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 2 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Rusistika - dvopredmetna pedagoška smer
Osnove beloruščine in ukrajinščine 0 0 0 0 3
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 0 0 0 0 4
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1 0 0 90 0 5 zimski
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2 0 0 90 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 2
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Rusistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Osnove beloruščine in ukrajinščine 0 0 0 0 3
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1 0 0 0 0 4
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1 0 0 90 0 5 zimski
Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2 0 0 90 0 6 letni
Zunanji izbirni predmeti 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična retorika 30 0 0 0 3
Filozofija romantike 15 15 0 0 3
Jezikovna norma in jezikovna kultura 30 15 0 0 4
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3
Metodologija medkulturnih raziskav 1 0 0 0 0 6
Uvod v pragmatiko 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Terminologija 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Rusistika - dvopredmetna kulturološka smer
Analiza umetnostnih besedil 2 0 30 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 0 0 0 0 3
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P 0 15 0 30 9 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja 0 15 0 0 15 letni
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 30 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Rusistika - dvopredmetna prevajalska smer
Analiza umetnostnih besedil 1 0 0 30 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P 0 15 0 30 9 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja 0 15 0 0 15 letni
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 0 0 30 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 30 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Rusistika - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika ruščine 1 0 0 60 0 3 zimski
Didaktika ruščine 3 0 0 30 0 3 letni
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P 0 15 0 30 9 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja 0 15 0 30 9 letni
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 0 0 0 0 3
Stara ruska literatura 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Rusistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika ruščine 1 0 0 60 0 3 zimski
Didaktika ruščine 3 0 0 30 0 3 letni
Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja 30 30 0 0 3 zimski
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P 0 15 0 30 9 letni
Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja 0 15 0 30 9 letni
Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije 0 0 0 0 3
Stara ruska literatura 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Pregled in razvoj slovanskih pisav * 30 15 0 0 4
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil * 30 15 0 0 4
Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5
Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5
Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov 30 15 15 0 5
Uvod v slovansko imenoslovje 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v slovansko skladnjo 30 15 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Slovensko strokovno besedilo 15 30 0 0 3 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Didaktika ruščine 2 0 0 30 0 3 zimski
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 0 0 30 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka