Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2

Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

A – Obravnavanje publicističnega jezika v okviru dveh večjih tematskih sklopov (kriminal, kultura). Posebna pozornost je namenjena jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficialjno-delovoj stilj» z zgledi poslovnih dopisov in zunanjetrgovinskih pogodb. Pri slovničnih strukturah je poudarek na deležniških konstrukcijah, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.
C - Ob analizi odlomkov proznih del in poezije ruskih avtorjev 19.-21. stoletja, ki predstavljajo različne smeri in zvrsti, študent spozna tipično rabo besedja in slovničnih struktur ter različne strategije bralnega razumevanja umetnostnega besedila‚ razširi svoje poznavanje relevantnih vidikov kulture in civilizacije Rusije obravnavanega obdobja.

Slovnični priročniki:
• ?.?. ?????????: ?????????? ???????? ????? ? ??????e???? ? ????e???????. M?????????. ?????-?e?e????? “????????”, 2000, str. 196-216.
• ?. ?. ?????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ?????????: ??-?????? - ??? ??????! (??????? ?? ?????????? ???????? ????? ??? ??????????? ????????). ??????: ??????? ??????????????? ?????????? ??? ??. ?. ?. ?????????? 1995, str. 41-43, 151-158.
• ?. ?. ????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ???????????: ??????? ??????? ?? ??????? ?????????? (??? ??????????? ????????). ?????????????? ????????? ??? ??. ?. ?. ?????????? 1997, str. 92-115.
Učbeniki:
?. ?. ?????????: ??????? ?? ??????-2009. ??????? ???? ? ????????? ???????? ??????????. ?????? 2009. 6-101, 166-187.
• ?. ?????????, ?. ???????????: ??????? ???? ? ???????????, «??????? ????», 1999, 234-253
• ?.?. ?e??????, E.?. M?????e???, ?.?. ????????, ?.?. ?????e???: ? ???e??? ????? .... M?????, “??????? ????. ?????”, 2000, 104-110.
• ?. ?. ????????‚ ?. ?. ???????: ?????? ???????????? ???????????????. M????? 1988, str. 93 - 145
Slovarji:
• ?. ?. ???????, ..: ???????-?????????? ?? ???????? ?????. ??????: «???????» 1995.
• ?. ?. ??????: ??????? ????? ??????????? ???? (? ?????????, ??????????? ? ???????????). ???????????? ??????????? ???????????? 1995.
• ?. ?. ????????: ??????? ??????????? ??????? ?????????? ? ???????????. ????? – ??????: ???????? – ??????? 1995.
• ?. ?. ???????, ?. ?. ?????????: ??????? ??????? ???????????? ???? ???????? ?????. ??????: «??????? ????»1978.
• ?.?. ???????: ?????????? ?????????-??????? ?????????????? ???????? ?????. ??????: «??????? ????» 1979.
• Časopisi, revije («??????????? ??????», «?????????? ???????», «????????? ? ?????», Delo, Dnevnik idr.), internet (http:// www.polit.ru/, http:// www.rambler.ru, http:// www.yandex.ru, …)
• ?.?. ????????: ?????? ????? ??????? ??????. ??????? ?? ???????? ?????? ?????????????? ??????????. – 2–? ???.‚ ????. – ???: «????????»‚ 1999. ?. 53-95.
• 2. ?.?. ?????????‚ ?.?. ???????‚ ?.?.??????: ??????? ??????? ????? 19–20 ?????. ??????‚ ??????????‚ ???????????‚ ?????. – ??????: ?????‚ 1994. ?. 33-49; 115 - 126.
Slovarji:
• ?.?. ?????: ??????? ??????? ???????? ? ?????????. – ??????: ???–?? ??????? ????‚ 1998
• ??????? ???????????? ???????? ?????. ???????? ????????? ????? 20 ???????? /??? ???; ??? ???. ?.?.??????????? . – ?????? ??? «???a???????? ???????»: ??? «???????????? ???»‚ 2001.
Spletni viri:
http://project.phil.pu.ru/lib
http://feb-web.ru