Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Polonistika

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Polonistika, Polonistika – dvopredmetna smer usposablja poloniste in polonistke kot strokovnjake oziroma strokovnjakinje na področju poljskega jezika, književnosti in kulture ter jim odpira možnosti za delovanje na različnih področjih družbenega življenja. Program je obenem usmerjen v usposabljanje kritičnih izobražencev in izobraženk z visokim jezikovnim znanjem, široko vednostjo o kulturnih, nazorskih in književnih tokovih. Magistranti in magistrantke pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja študente in študentke za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike ter interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

2. letnik P S V D KT Semester
Jezikovna kultura 15 0 30 0 4
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik 0 0 60 0 4
Poljski sodobni roman 0 0 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Magistrski seminar iz jezika 0 30 0 0 3
Magistrski seminar iz književnosti 0 30 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka