Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Polonistika

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Polonistika, Polonistika – dvopredmetna smer usposablja poloniste in polonistke kot strokovnjake oziroma strokovnjakinje na področju poljskega jezika, književnosti in kulture ter jim odpira možnosti za delovanje na različnih področjih družbenega življenja. Program je obenem usmerjen v usposabljanje kritičnih izobražencev in izobraženk z visokim jezikovnim znanjem, široko vednostjo o kulturnih, nazorskih in književnih tokovih. Magistranti in magistrantke pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja študente in študentke za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike ter interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Polonistika - dvopredmetna smer
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski, letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: poljski jezik 0 0 60 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: poljski jezik 0 0 60 0 3 letni
Poljska dramatika 0 0 0 0 4
Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi 15 0 30 0 4 zimski
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 3
Polonistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Jezik v praksi za učitelje I 0 0 60 0 3 zimski
Jezik v praksi za učitelje II 0 0 60 0 3 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Poljska dramatika 15 0 15 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi 15 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3 zimski, letni
Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih 30 0 15 0 3 letni
Uporabna slovenščina 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Polonistika - dvopredmetna smer
Magistrski seminar in magistrsko delo 0 30 0 0 15 letni
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik 0 0 60 0 4 zimski
Poljska dramatika 15 0 15 0 4 zimski
Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi 15 0 30 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Polonistika - dvopredmetna pedagoška smer
Jezikovna kultura 15 0 30 0 4 zimski
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik 0 0 60 0 4 zimski
Poljski sodobni roman 30 0 15 0 4 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka