Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Polonistika

Vsebine

Dvopredmetni študijski program Polonistika daje diplomantom in diplomantkam zmožnosti medkulturnega jezikovnega posredovanja, zagotavlja jim znanja, ki po uveljavljenih mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil diplomiranih polonistov in polonistk ter jih usposabljajo za funkcionalno uporabo znanj s področja poljskega jezika, književnosti, kulture, zgodovine in njune vloge v srednjeevropskem prostoru, v različnih panogah na trgu dela, obenem pa zagotavlja teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov ter uvajanje v osnove raziskovanja. Pridobljeno znanje lahko diplomanti in diplomantke poglabljajo na drugi stopnji študija. Pridobijo tudi kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter v javnih in zasebnih podjetjih ter naslednje splošne kompetence:

  • zmožnost govornega in pisnega sporazumevanja;
  • sposobnost za logično, abstraktno, analitično in sintetično razmišljanje;
  • sposobnost za timsko delo, zbiranje podatkov in vseživljenjsko učenje;
  • sposobnost pisnega in ustnega izražanja strokovnega znanja;
  • sposobnost razumevanja strokovnih in znanstvenih besedil z različnih področij;
  • sposobnost pravopisno korektnega pisanja daljših besedil;
  • sposobnost tvorjenja različnih vrst praktičnega spisja (prošnja, dopis, življenjepis, zapisnik, poročilo in drugo);
  • sposobnost uporabe elektronskih medijev, video in avdio pripomočkov;
  • sposobnost za medkulturno sporazumevanje v različnih jezikovnih položajih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Polonistika
Fonetika in fonologija poljskega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 2 0 0 90 0 4 letni
Oblikoslovje poljskega jezika I 30 0 30 0 4 letni
Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 0 30 0 0 3 letni
Poglavja iz starejše poljske književnosti 15 0 30 0 4 letni
Uvod v študij jezika 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v študij književnosti 30 0 30 0 4 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Fonetika in fonologija poljskega jezika 15 0 30 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1 0 0 90 0 4 zimski
Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 2 0 0 90 0 4 letni
Oblikoslovje poljskega jezika I 30 0 30 0 4 letni
Poglavja iz starejše poljske književnosti 15 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled slovanskih jezikov 30 0 0 0 3 zimski
Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Polonistika
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4 0 0 60 0 3 letni
Oblikoslovje poljskega jezika II 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Skladnja in stilistika poljskega jezika 30 0 30 0 4 letni
Uvod v študij slavistike 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov 30 0 0 0 3 letni
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4 0 0 60 0 3 letni
Oblikoslovje poljskega jezika II 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Skladnja in stilistika poljskega jezika 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Polonistika
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Leksikologija 15 15 0 0 4 letni
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6 0 0 60 0 3 letni
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Češki jezik in književnost
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Leksikologija 15 15 0 0 4 letni
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5 0 0 60 0 3 zimski
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6 0 0 60 0 3 letni
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I 30 0 30 0 4 zimski
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni diplomski seminar - iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbirni diplomski seminar - iz jezikoslovja 0 30 0 0 3 zimski
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 1 0 0 60 0 3 zimski
Južnoslovanske družbe in kulture 2 0 0 60 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka