Uvod v študij slavistike

Uvod v študij slavistike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šekli Matej

1. Zgodovinsko jezikoslovje: jezikovno spreminjanje: glasovna sprememba, analogija (izravnava, sorazmerje štirih členov), jeziki v stiku; nastajanje idiomov (kronolekti, geolekti, sociolekti); jezikovna raznolikost in jezikovna sorodnost; primerjalno jezikoslovje in rekonstrukcija jezika prednika (primerjalna metoda, metoda rekonstrukcije); jezikoslovne klasifikacije idiomov (genealoška, tipološka, sociolingvistična).
2. Praindoevropščina in indoevropska pradomovina, razselitev Indoevropejcev, delitev satem vs. kentum, indoevropske jezikovne veje, indoevropski jeziki, prabaltoslovanščina, praslovanščina in slovanska pradomovina, razselitev Slovanov.
3. Pregled praslovanskega jezikovnega sistema (slovnice in slovarja) po jezikovnih ravninah oz. jezikoslovnih disciplinah s posebnim ozirom na stanje v sodobnih slovanskih jezikih: glasoslovje (fonetika in fonologija), oblikoslovje (fleksijska morfologija), besedotvorje (derivacijska morfologija), skladnja (sintaksa) besedoslovje (leksikologija).
4. Praslovanščina in njeni stični jeziki po razselitvi Slovanov; Slavia continua in Slavia submersa; slovanski jeziki (genealoška in socilingvistična delitev, balkanska jezikovna zveza); stara cerkvena slovanščina kot prvi slovanski knjižni jezik; Brižinski spomeniki; slovanske kulture (Slavia Orthodoxa in Slavia Romana).

Obvezna literatura:
Šekli, Matej: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 17–80. COBISS.SI-ID 297218816
Šekli, Matej: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 63–77, 85–121, 201–300, 317–332, 349–398. COBISS.SI-ID 283520768
Tomšič, France: Starocerkvenoslovanska slovnica in čitanka za višje razrede srednjih šol. Ljubljana: Pokrajinska šolska založba, 1943. COBISS.SI-ID - 3741953
Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, 2014. COBISS.SI-ID - 274443008
Večerka, Radoslav: Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc, Praha 2006. 197–231. COBISS.SI-ID - 236428288
Benedik, Metod: Žitje Konstantina (Cirila), Žitje Metoda. V: Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih: ob 1100 letnici Metodove smrti. Acta ecclesiatica Sloveniae 7. Ljubljana, 1985. 117–233. COBISS.SI-ID - 5114624
Repanšek, Luka, Šekli, Matej, Kuntner, Rok, Brenko, Luka: Indoevropski jeziki po kapljicah. Ljubljana: Znanstven založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2022.COBISS.SI-ID - 132637955, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/382
Šekli, Matej (ur.): Med Slovani / Among the Slavs. Ljubljana: Znanstven založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. 5–11. COBISS.SI-ID - 290617088, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/110
Comrie, Bernard, Corbett, Greville G. (ur.): The Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 2002. COBISS.SI-ID 121663488
Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. COBISS.SI-ID 284476160

Priporočljiva literatura:
Hock, Hans Henrich: Principles of historical linguistics. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2021. COBISS.SI-ID 119866115
Fritz, Matthias, Meier-Brügger, Michael: Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2021. COBISS.SI-ID 119996675
Mallory, James Patrick: In Search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth. London: Thames and Hudson, 2005. COBISS.SI-ID 62123520
Gimbutas, Marija: The Slavs. London: Thames and Hudson, 1971. COBISS.SI-ID 750176
Bezlaj, France: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1976–2007. COBISS.SI-ID 4728325
Trubačev, Oleg Nikolaevič idr. (ur): Ètimologičeskij slovar' slovjanskih jazykov 1–(39): *a–*ozgǫba. Moskva: Nauka, 1974–(2014). COBISS.SI-ID 15670272
OLA = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas 1–. Moskva: 1988–. COBISS.SI-ID 498178
Nahtigal, Rajko: Slovanski jeziki. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1952. COBISS.SI-ID 594689
Mihaljević, Milan: Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. Zagreb: Školska knjiga, 2002. COBISS.SI-ID 2966131
Mihaljević, Milan: Slavenska poredbena gramatika. 2. dio: Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina. Zagreb: Školska knjiga, 2014. COBISS.SI-ID - 60026722
Hamm, Josip: Staroslavenska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1974. COBISS.SI-ID - 330547
Hamm, Josip: Staroslavenska čitanka. Zagreb: Školska knjiga, 1971. COBISS.SI-ID 3340601
Haburgaev, Georgij Aleksandrovič: Staroslavjanskij jazyk. Moskva: Prosveščenie, 1986. COBISS.SI-ID – 163011587