Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slavistiko

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Rusistika

Vsebine

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Rusistika je zasnovan interdisciplinarno, njegov temeljni cilja pa je zagotavljati diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvesti diplomante v osnove raziskovanja ter jim hkrati omogočiti poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Diplomanti prvostopenjskega UN študijskega programa Rusistika bodo pridobili znanja in jezikovne, kulturološke in literarne kompetence, ki jih bodo koristno uporabili na trgu dela, hkrati pa jim bodo omogočale nadaljnje izobraževanje.

S programom diplomanti pridobijo kompetence za manj zahtevne zaposlitve na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Moderni ruski jezik I - lektorske vaje 0 0 240 0 11 celoletni
Pregled ruske kulturne zgodovine 30 0 0 0 3 zimski
Ruska književnost - obdobje klasicizma in romantizma 30 0 0 0 3 letni
Struktura ruskega jezika - fonetika in fonologija 30 0 0 0 3 zimski
Struktura ruskega jezika - morfologija I 30 0 0 0 3 letni
Uvod v slovansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Uvod v študij ruske književnosti 30 0 0 0 4 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Literarna teorija 30 0 0 0 3 letni
Moderni ruski jezik II - lektorske vaje 0 0 240 0 11 celoletni
Ruska književnost - obdobje realizma 30 30 0 0 4 zimski
Seminar iz zgodovine ruske kulture 0 30 0 0 3 letni
Stara cerkvena slovanščina 30 0 0 0 3 zimski
Struktura ruskega jezika - morfologija II (glagol) 30 0 0 0 3 zimski
Struktura ruskega jezika - sintaksa 30 0 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Norma ruskega knjižnega jezika 30 0 0 0 3 letni
Ruska književnost - obdobje simbolizma in postsimbolizma 30 30 0 0 3 letni
Seminar ruske kulture 20. in 21. stoletja 0 30 0 0 3 zimski
Struktura ruskega jezika - leksikologija in frazeologija 30 0 60 0 6 zimski
Struktura ruskega jezika (slovnični pregled) 0 0 30 0 3 letni
Zgodovina ruskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Seminar iz stare cerkvene slovanščine 0 30 0 0 3 letni
Vaje iz konverzacije 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Jezikoslovni seminar 0 30 0 0 3 letni
Literarni seminar 0 30 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka