Struktura ruskega jezika – morfologija I

Struktura ruskega jezika – morfologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Položaj morfologije v jezikovni strukturi. Razmerje med morfologijo in besedotvorjem. Osnove morfematike in vrste morfemov (korenski, slovnični, besedotvorni). Slovnične kategorije: inherentne in pregibalne. Besedne vrste in kriteriji zanje. Problem predikativa v ruščini. Pregled besednih vrst in njihovih slovničnih kategorij. Pregibne besedne vrste: samostalnik (spol, živost-neživost, število, sklon), glagol (vid, način, čas, naklon, oseba, spregatveni tipi), pridevnik (spol, sklon, število, stopnjevanje, kratka-dolga oblika), zaimek (vrste zaimkov in pregibanje), števnik (vrste števnika in pregibanje). Nepregibne besedne vrste: prislov, veznik, predlog, členek, modalne besede, medmet. Osnovne slovnične kategorije samostalnika. Sklanjatveni in naglasni tipi. Pojem produktivnosti.
Prikaz je zasnovan rusko-slovensko kontrastivno.

Derganc, A. O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini. Slavistična revija 39, 3, 1991, 277–85. COBISS.SI-ID 761092
Sever, J., Derganc, A. Ruska slovnica po naše. Ljubljana: MK, 2006. COBISS.SI-ID 252917504
Jakopin, F. Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1968, 85–364. COBISS.SI-ID – 5872897
Piper, P. Stojnić, M. Ruski jezik. Beograd: Zavet, 2002, str. 23–226. COBISS.SI-ID – 100367628
Timberlake, A. A reference grammar of Russian. Cambridge : Oxford University Press, 2011. COBISS.SI-ID – 62794594
Uhlik, M. Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. 2019, 67/2, 313-324. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-19
А. В. Исаченко: Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким (морфология I-II), 7-172. COBISS.SI-ID – 28571746
Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. Национальный корпус русского языка. https://ruscorpora.ru/
Ляшевская, О. Н. Шаров, С. А. 2009. Новый частотный словарь русской лексики. (Словари на основе национального корпуса русского языка). http://dict.ruslang.ru/freq.php
ali (tudi dopolnilna literatura)
Н. Б. Мечковская, Б. Ю Норман et al.: Обшее языкознание. структура языка. Типология языков и и лингвистика универсалий. Минск: Высшая школа, 1983, 94-117; 141-159. COBISS.SI-ID – 52132194.
М. А. Шелякин: Справочник по русской грамматике. Moskva: Русский язык, 2000. COBISS.SI-ID – 14459490
Касаткин, Л. Л. Клобуков, E. В. Лекант, П. А. Современный русский язык. Словарь – справочник. Moskva: Просвещение, 2004, str. 123-211. COBISS.SI-ID 31182690
Russkij jazyk : ènciklopedija. 3. izd., pererabotannoe i dopolnennoe. Moskva: AST-PRESS ŠKOLA, 2020. COBISS.SI-ID 46475273
Русская корпусная грамматика. Russkaja korpusnaja grammatika. http://rusgram.ru/new/
Russkaja grammatika. Moskva : Nauka, 1980. - 2 zv. COBISS.SI-ID 49121634