Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 240

ECTS točke: 11

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Spanring Poredoš Marina

Prvi semester:
1. Pisava
2. Vaje iz fonetike; učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija) poteka v fonolaboratoriju z nosilcem jezika.
3. Osnovno besedišče in frazemi v okviru naslednjih tem:
- poimenovanje oseb in predmetov
- predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje
- učna ura
- družina in vsakdanje življenje
- preživljanje prostega časa
4. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja kot priprava na predmet Morfologija ruskega jezika.
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, vrstilnih števnikov, osebnih in kazalnih zaimkov v ednini in množini, trda in mehka osnova (5., 4. (ed.), 2. (ed.) sklon)
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, naglasni tipi, glasovne premene
- glavni števniki
- glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika, glagolska osnova.
- izpeljava, zlaganje, posamostaljenje pridevnikov, tvorjenje imen po očetu ter pomanjševalnic
5. Najosnovnejši govorni vzorci
Drugi semester:
Študenti nadaljujejo z vajami iz fonetike in morfosintakse in širijo besedni zaklad v okviru naslednjih tem:
- trgovina in nakupi
- restavracija in jedi
- vreme
- interesne dejavnosti in šport
- prazniki
- šolanje v Rusiji in Sloveniji
- Moskva in Ljubljana
Vaje iz morfosintakse:
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, osebnih in kazalnih zaimkov ter vrstilnih števnikov v ednini in množini; trda in mehka osnova (3., 2. (mn.), 4. (mn.), 6. sklon), primernik
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih
- zveze števnika s samostalnikom in pridevnikom;
- osnovni spregatveni razredi, glagolski vid in čas, posebnosti tvorjenja in rabe prihodnjika, velelnik, glagoli premikanja.

Učbeniki:
Spanring-Poredoš, Marina: Я и ты ... ... mi in vi. Часть 1. Ljubljana: Znanstvena založba FF 2019. COBISS.SI-ID 301683200
Komarova, Tatjana: Uroki russkogo 1 : semʹja? -> [s'imjá] = 7"ja" : vvodnyj fonetiko-razgovornyj kurs. 2., razširjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. COBISS.SI-ID 32817411
Spanring-Poredoš, Marina: Я и ты ... ... mi in vi. Часть 2. Ljubljana: Znanstvena založba FF 2021. COBISS.SI-ID - 257525248
Komarova, Tatjana: Uroki russkogo 2 : semʹja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2023. COBISS.SI-ID - 165084675
M. П. Аксeнова: Русский язык по-новому. Санкт-Пeтeрбург: “Златоуст” 2000, str. 16–437. COBISS.SI-ID 23584610
С. А. Хавронина‚ А. И. Широченская: Русский язык в упражнениях. Москва: «Русский язык» Курсы, 2012, str. 62-211. COBISS.SI-ID 31908445

Slovnice:
Sever J., Derganc A.: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006, str. 7–45, str. 99– 133. COBISS.SI-ID 252917504
И. М. Пулькина, E. Б. Захова–Некрасова: Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями. Москва: «Русский язык» 2003. COBISS.SI-ID 27845474

Slovarji:
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990. COBISS.SI-ID 20594176
С. И. Ожегов‚ Н. Ю. Шведова: Толковый словарь русского языка. Москва: «Аз» 2005. COBISS.SI-ID 31249506
Makarova Tominec, Irina idr. 2019. Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike / Russko-slovenskij slovarʹ sočetaemosti dlja načinajuščih.
https://www.termania.net/slovarji/243/Rusko_slovenski_slovar_za_zacetni…
Русский частотный словарь Шарова https://www.slovorod.ru/freq-sharov/index.html?ysclid=lmj46hed8y12045927
Thesaurus of Russian language RuWordNet. https://ruwordnet.ru/en
(sestavili T. Komarova, M. Spanring-Poredoš).
Marina Spanring-Poredoš [ur.]: Izbor besedil za domače branje : interno študijsko gradivo : RU1 Moderni ruski jezik 1 - lektorske vaje. - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, 2023 COBISS.SI-ID 165471491
Tatjana Komarova [ur.]: Besedila za domače branje. 1. del : interno študijsko gradivo za lektorske vaje pri predmetu Moderni ruski jezik 1. - [Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, september 2023] COBISS.SI-ID 165478659