Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v bolgarščini; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.