Hrvaški in srbski jezik 1

Hrvaški in srbski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Uvod v študij jezika:
Zgodovinsko-jezikovni okvir (Dunajski knjižni dogovor 1850. in Novosadski sporazum 1954). Narečja, pisave in pravopisi srednjejužnoslovanskega prostora. Jezikovna situacija v nekdanji Jugoslaviji. Srbohrvaščina in novi standardni jeziki danes (bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik). Hrvaški in srbski jezik ter funkcijske zvrsti. Hrvaški knjižni jezik, srbski knjižni jezik (razlike). Hrvaški in srbski jezik v kontrastu s slovenskim.

Fonetika: Glasovi (izgovorjava, fonem : grafem). Vokalni, konzonantni in sonantni sistem. Prozodijski sistem. Funkcije glasov: morfem. Fonološko in morfološko pogojene alternacije. Fonostilistika. Korekcija izgovornih napak.

Oblikoslovje (predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno): Definicija morfologije in njene enote, morfema. Razmerje med morfologijo in drugimi jezikovnimi ravninami, fonologijo, sintakso in leksikologijo. Morfološke kategorije. Pregibne in nepregibne besedne vrste.