Razvoj slovaškega jezika in dialektologija

Razvoj slovaškega jezika in dialektologija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Pregled razvoja slovaškega knjižnega jezika – sintetična zgodovina slovaščine.
2. Hipoteze in teorije o izvoru slovaščine – centrična hipoteza, teoriji o nehomogeni in homogeni etnogenezi, migracijsko-integracijska teorija.
3. Pregled glavnih sprememb iz praslovanske osnove do sedaj.
4. Narečni makroareali na Slovaškem.
5. Zahodno-, srednje in vzhodnoslovaška narečja.
6. Slovaška narečja v tujini na primeru slovaščine iz Vojvodine v Srbiji.

- Krajčovič, R.: Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava 1981.
- Krajčovič, R., Žigo, P.: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava 2002.
- Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 1-5. Bratislava 1991-2000.
- Žigo, P.: Dejiny spisovného jazyka. In: Pavol Žigo (ur.): Slovacicum. AEP. Bratislava 2004.
- Tibenská, E.: Slovenčina v priebehu dejín. UCM Trnava. Trnava 20014.
- Múcsková, G. - Muziková, K. - Wambach, V.: Praktická dialektológia : vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien. Wien 2012.