Francoščina za prevajalce I

Francoščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mezeg Adriana, doc. dr. Vaupot Sonia, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 1
b) Francoska fonetika za prevajalce in tolmače
c) Francoski jezik in prevajanje 1

1. Francoska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Nadalje študentje podrobno spoznajo sestavo glagolske besedne zveze in celotno glagolsko morfologijo v francoščini, pri tem pa še posebej izpostavimo razlike med obema jezikoma. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur ter razvijajo sposobnost pravilne rabe slovničnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v francoskem jeziku kot tudi pri prevajanju v slovenščino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjamo na slovnične prvine v maternem jeziku in še posebej izpostavljamo razlike med obema jezikoma.

2. Francoska fonetika za prevajalce in tolmače: Študentje se seznanijo z osnovami francoske fonetike/fonologije, s francoskim samoglasniškim in soglasniškim sistemom ter z ritmičnimi in prozodičnimi značilnostmi francoskega jezika. Preučujejo pisavo v odnosu do izgovarjave. Predavanja dopolnjujejo fonetične vaje. Poseben poudarek je na fonetičnih in retoričnih prvinah, ki so pomembne pri tolmačenju slovenskih besedil v francoščino.

3. Francoski jezik in prevajanje 1:
- Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini.
- Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja.
- Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja.
- Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v francoščini in slovenščini, ter ponovno pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.