Andragoška didaktika

Andragoška didaktika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

Vsebina

- Temeljni pojmi: vseživljenjsko učenje, formalno, neformalno izobraževanje odraslih, priložnostno učenje.
- Predmet andragoške didaktike, začetki, odnos do pedagoške didaktike, metodike in specialnih didaktik.
- Samostojnost odraslega v procesu učenja, vloga izkušenj, samostojnosti, pripravljenosti, problemske orientacije, sposobnosti, stališč in prepričanj odraslega na načrtovanje in izvajanje procesa izobraževanja.
- Oblike vzgojno-izobraževalne prakse: množično, individualno in skupinsko izobraževanje; e-izobraževanje, ljudske visoke šole, študijski krožki, seminarji, tečaji, mentorstvo, instrukcije in svetovanje.
- Oblikovanje in primerjava načel vzgojonizobraževalnega dela, glede na cilje izobraževanja odraslih.
- Andragoški ciklus, poseben poudarek na planiranju in problemskem programiranju: smisel in namen izobraževanja, okoliščine in pogoji, cilji, potrebe in interesi, načrtovanje virov, metod in vsebin izobraževanja, posebnosti izvajanja izobraževanja, evalvacija in diagnoza novih izobraževalnih potreb.
- Uporaba izobraževalne tehnologije v procesu učenja in izobraževanja odraslih.
- Sodobne oblike in metode izobraževanja odraslih: metoda pogovora in variante pogovora, metoda diskusije in variante metode diskusije, metoda igranja vlog, metoda primera, metoda simulacije, projektna metoda, dogovor o samoizobraževanju.