Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja)

Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja)

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Budja Mihael

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Izbrane teme s področja arheologije neolitika in eneolitika, ki vključujejo študij in analize (1) materialnih kultur in kontekstov; (2) kulturnih krajin, poselitvenih vzorcev in naselbinskih struktur; (3) pogrebnih ritualov in grobnih struktur; (4) kultov in zgodnjih religij; (5) umetnosti; (6) kognitivnih procesov; (7) razvoja tehnologij; (8) gospodarskih praks in prehrane; (9) arheogenetike, populacijskih in migracijskih dinamik ter (10) paleookoljskih determinant in klimatskih premen.