Besedilno jezikoslovje

Besedilno jezikoslovje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

- Opredelitev osnovnih pojmov (besedilo, besedilnost, kriteriji besedilnosti, razvoj besediloslovja ...),
- vloga besednega reda v besedilu, členitev po aktualnosti in sporočilna perspektiva povedi,
- nadpovedna skladnja in pomenska razmerja v besedilu,
- španski diskurzni označevalci (opredelitev, diahronija in sinhronija, terminološka raznovrstnost, večfunkcijskost).