Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repe Božo

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanje iz sodobne slovenske zgodovine zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja slovenske zgodovine od leta 1918 dalje, ki se, kjer je to mogoče, obravnavajo primerjalno. Teme so določene strukturno, skozi celotno obdobje sodobne zgodovine. Ciklično se obravnavajo naslednje teme: Slovenci in jugoslovanstvo; Slovenci in demokracija; Slovenci, sosedi in velike sile; Modernizacije pri Slovencih; občasno pa na poglobljeni ravni teme, ki pomenijo politične prelomnice (prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, razpad Jugoslavije in osamosvojitev, samostojna slovenska država). Sestavni del predmeta je seminar, ki ga opravijo študenti in zagovarjajo na skupni predstavitvi.

Za ciklične teme ima predavatelj pripravljeno učno gradivo (skripte), ki so dostopne vsakokratni generaciji študentov glede na izbrano temo v E-učilnici kot interno učno gradivo.