Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Izbrana poglavja se spreminjajo, njihova vsebina je odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in zanimanja študentov.

- Ž. Holjevac, Hrvatsko-slavonska Vojna krajina u ranome novom vijeku, v Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga carstva u ranome novom vijeku, Zagreb 2007, str. 6–107. COBISS.SI-ID - 35185762.
- N. Budak, Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Zagreb 2007, 250 str. COBISS.SI-ID – 35184226.
- I. Voje, Nemirni Balkan, Ljubljana 1994, str. 157−275 COBISS.SI-ID – 40579328

Nadaljanja literatura je odvisna od vsebine izbranih poglavij v dotičnem študijskem letu.