Jezikovna norma in jezikovna kultura

Jezikovna norma in jezikovna kultura

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

- Razmejitev pojmov norma – kodifikacija, norma – raba in pojmov jezikovna kultiviranost – jezikovno kultiviranje. Razmerje med normo, jezikovnim sistemom in rabo.
- Jezikovna zvrstnost: norme knjižnega jezika in neknjižnih zvrsti.
- Merila za oblikovanje knjižnojezikovne norme. Načini in viri normiranja (jezikovni korpus kot sodobni jezikoslovni vir). Načela jezikovne »pravilnosti« - argumenti za in proti.
- Razvoj jezikovne norme slovenskega knjižnega jezika in načela sodobne slovenske knjižnojezikovne norme.
- Temeljni jezikovnokulturni pojmi: purizem, antipurizem, jezikovno načrtovanje (jezikovna kultura in jezikovna politika: akcija Slovenščina v javnosti, zakon o jeziku).
- Jezikovna kultura v vlogi kritičnega vrednotenja knjižnojezikovne norme, zlasti njene kodifikacije.
- Vloga lektoriranja besedil v okviru jezikovnokulturnih prizadevanj v slovenskem prostoru.