Latinščina 1

Latinščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Skubic Meta, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: štiri konjugacije, pet deklinacij (samostalniki in pridevniki), osebni in svojilni zaimki, nekateri števniki, deloma: vprašalni, oziralni, nedoločni, kazalni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni, časovni…) in predlogi, stopnjevanje pridevnika, tvorba in stopnjevanje adverba, particip prezenta.

Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni, oziralni in časovni; pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v španščini.

Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji leksika romanskih jezikov in angleška leksika).

Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Evrope).

KELLER, A.; RUSSELL, S., Latinščina od besed do branja, 1. del (vaje in slovnica), Znanstvena založba FF UL, Ljubljana 2011
ŠEGA ČEH, B., učno gradivo (izročki)
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 ali
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973

Priporočena literatura:
SEGURA MUNGUÍA, S., Grammatica llatina, Publicacions i Edicions UB, Madrid 2005
WIESTHALER, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-
Tujejezični slovarji, npr:
Pimentel Álvarez, J., Breve diccionario latín-espanol, espanol-latín, México, D.F., 1999
SEGURA MUNGUÍA, S., Nuevo diccionario etimológico latín-espanol y de las voces derivadas, Universitad de Deusto, Bilbao 2006
Antika - Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
GRIMAL, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003