Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Morfologija: zapleten glagolski sistem (glagolske oblike: predpreteklik, prihodnjik 2 in 3, pogojnik, ???-konstrukcija, ??-konstrukcija), predlog (funkcija v analitični tvorbi jezika), veznik (skladenjske korelacije), modalne besede, členek, medmet. Poglavja iz dialektologije, leksikografije, frazeologije makedonskega jezika. Osnove makedonske sintakse: besedne zveze, stavek, stavčni členi, zveze stavkov: priredje in podredje, besedni red. Jezikovne vaje.